Obchodní podmínky

1. ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT NÁJMU

1.1. Dojde-li k poškození vozidla v důsledku dopravní nehody zaviněné jiným účastníkem silničního provozu a je-li toto uvedeno v policejním protokolu, není nájemce povinen tuto škodu na vozidle pronajímateli nahrazovat. Dojde-li ke krádeži vozidla, poškození vozidla či poškození jeho celistvostí v důsledku dopravní nehody zaviněné nájemcem, případně v důsledku jiné události zaviněné nájemcem, je nájemce povinen uhradit tzv. spoluúčast pojišťovně ve výši 5.000,- Kč; pronajímatel je oprávněn na úhradu této spoluúčasti použít kauci složenou v den pronájmu vozidla, podle Cenové nabídky a Obchodních podmínek uzavřené daného dne mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „Smlouva“);

1.2. Dojde-li k poškození vozidla v důsledku dopravní nehody, ke krádeži vozidla, poškození vozidla či poškození jeho celistvosti, je nájemce povinen uvědomit o této skutečnosti bez zbytečného odkladu pronajímatele. Dále vyčkat na místě nehody na Policii ČR a předložit pronajímateli kopii příslušného protokolu sepsaného Policií ČR, není-li dále uvedeno jinak. Nebude-li policejní protokol sepsán, nahradí nájemce náklady na opravu poškození vozidla či poškození jeho celistvosti v plné výši; nárok pronajímatele na náhradu způsobené škody není dotčen. Příslušnou pojistnou událost nahlásí pojišťovně vždy pronajímatel (nájemce není oprávněn tuto škodu nahlásit). V případě dopravní nehody je nájemce povinen vyplnit řádně formulář pro pojišťovnu (včetně údajů o viníku nehody a veškerých údajů potřebných pro pojišťovnu). V případě nehody je pronajímatel zároveň oprávněn zadržet kauci, dle uzavřené Smlouvy, a to až do provedení likvidace pojistné události. Nepřesahuje-li předpokládaná výše škody částku 100.000,- Kč a nevyplývá-li z platných a účinných právních předpisů (zejm. zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) opak, není nájemce povinen k dopravní nehodě volat Policii ČR, avšak to vše pouze za předpokladu, že viník nehody na místě podepíše prohlášení o tom, že dopravní nehodu zavinil a zároveň předloží veškeré potřebné doklady, včetně čísla pojištění a stvrdí všechny tyto skutečnosti příslušné pojišťovně; 1.3. V případě řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek odpovídá nájemce za poškození vozidla či poškození jeho celistvosti v plné výši. Nájemce rovněž odpovídá v plné výši za škodu způsobenou použitím paliva jiného než je označeno v předávacím protokolu, který je součástí Smlouvy (dále jen „Předávací protokol“); 1.4. Nájemce není oprávněn řídit a užívat vozidlo v zemích, na které se nevztahuje mezinárodní pojistný list. V případě porušení této povinnosti odpovídá nájemce za způsobenou škodu v plné výši; 1.5. Nájemce není bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele oprávněn užívat vozidlo mimo území České republiky; 1.6. Nájemce není oprávněn užívat vozidlo k přepravě osob ani nákladů za peněžní úhradu třetích osob nebo účastnit se s vozidlem sportovních soutěží a závodů. Dojde-li v důsledku porušení této povinnosti ke vzniku škody, odpovídá nájemce za tuto škodu v plné výši; 1.7. Nájemce se zavazuje předat zpět pronajímateli vozidlo čisté a umyté, t.j. ve stejném stavu, ve kterém mu bylo předáno; v opačném případě je povinen uhradit pronajímateli náklady na vyčištění, resp. uvedení do původního stavu, nejméně však částku 1.500,- Kč; 1.8. Nájemce je povinen pečovat o vozidlo tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení či odcizení, a dále aby technický stav vozidla byl stále v souladu s platnými a účinnými právními přepisy. Přestane-li být vozidlo s ohledem na jeho technický stav způsobilé k provozu (v důsledku havárie, poškození, poruchy či jiných důvodů), je nájemce povinen pronajímatele okamžitě o této skutečnosti vyrozumět. V opačném případě odpovídá nájemce pronajímateli za škodu tím způsobenou.

2. PODMÍNKY NÁJMU A PRÁVA A POVINNOSTI

2.1. Vozidlo může být pronajato pouze osobám starším 18 let, které se prokáží platným průkazem totožnosti (občanský průkaz/cestovní pas) a řidičským průkazem opravňujícím k řízení dané kategorie vozidel; 2.2. Nájemné za užívání vozidla je stanoveno za jednotkovou dobu 24 hodin. Minimální doba nájmu činí 24 hodin. Počátkem doby nájmu je okamžik uzavření Smlouvy, koncem doby nájmu je okamžik předání vozidla pronajímateli. Vozidlo musí být vráceno v dohodnutém čase v určený den tak, jak je uvedeno v Předávacím protokolu. Příplatek za předání či vrácení vozidla v mimopracovní době od 17:00 hod. do 7:00 hod., víkenky a státní svátky činí 350,-Kč nebo 15 EURO (dle aktuálního kurzu). Doba pro vypůjčení či vrácení vozidla o víkendech či státních svátcích je stanovena v sobotu od 8.00 hod. do 10.00 hod., v neděli a ve svátek od 18.00 hod. do 21.00 hod. V mimořádných případech, po dohodě s pronajímatelem, za mimořádný příplatek, i mimo tuto dobu. 2.3. Přistavení či vrácení vozu mimo sídlo půjčovny je zpoplatněno částkou 28,- Kč/km (počítáno od sídla půjčovny Kutnohorská 204/8, Praha 10). Přistavení či vrácení vozidla na letišti V. Havla zajištujěme za jednotnou cenu 350,- Kč pouze zákazníkům, kteří prokazatelně přilétají či odlétají a prokáží se letenkou či palubním lístkem. Přistavení či vrácení vozidla na Hlavním nádraží a na Autobusovém nádraží Florenc zajištujěme také za jednotnou cenu 350,- Kč pouze zákazníkům, kteří prokazatelně přijíždějí či odjíždějí z Hlavního nádraží či Autobusového nádraží Florenc a prokáží se platnou jízdenkou. 2.3, Nájemné nezahrnuje výdaje spojené s provozem vozidla (např. výdaje za pohonné látky, parkování, mytí vozidla, tekutiny na ostřik oken, pokuty policii apod.). Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo v dobrém technickém stavu a se všemi součástmi, jakož i se zásobou pohonných látek v množstvím uvedeném v Předávacím protokolu; 2.4. O změně doby vrácení vozidla je nájemce povinen uvědomit pronajímatele písemně, emailem, telefonicky nebo SMS zprávou nejpozději 24 hodin před původně sjednanou dobou vrácení vozidla; 2.5. S vozidlem je nájemci předáno osvědčení o registraci vozidla, zelená karta – pojištění vozidla a 1ks klíčů od vozidla, nájemce je při předání vozidla seznámen s návodem k jeho obsluze; 2.6. Vozidlo je pojištěno pro případ poškození, havárie, odcizení vozidla nebo jeho části, vždy se spoluúčastí 5.000,- Kč; nájemce se proto zavazuje v těchto případech uhradit tuto částku pronajímateli (když tato není kryta pojištěním). V případě havárie zaviněné nájemcem je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci náklady na odtah vozidla; nájemce není oprávněn sám, bez předchozího souhlasu pronajímatele, zajišťovat odtah vozidla; 2.7. Pojištění vozidla nezahrnuje pojištění osob ani pojištění zavazadel;2.8. V případě poškození vozidla včetně interiéru (nejde-li o případy podle bodu 1.1 těchto smluvních podmínek) je pronajímatel oprávněn uspokojit svůj nárok na náhradu škody z poskytnuté kauce podle Smlouvy; 2.9. Smluvní strany se dohodly, že nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč(odebrání kauce) za každý jednotlivý dále uvedený případ: a) nevrácení technického průkazu, klíčů od vozidla a poškození nebo ztráta registrační značky, b) odcizení jakéhokoliv dílu na vozidle (např. autorádio, poklice kol, anténa vozu, stěrače aj.), c) poškození kol vozidla - proražení pneumatik, deformace ráfků (s výjimkou defektu pneumatik), d) poškození oken vozidla, e) vycestování mimo území ČR (viz.bod 1.5 ). Případný nárok pronajímatele na škodu přesahující smluvní pokutu tím není dotčen; 2.10. Pronajímatel má právo polohu vozidla monitorovat; 2.11. Vrátí-li nájemce bez ohlášení vozidlo o více než 1 hodinu později oproti předpokládanému termínu uvedenému v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit nájemné za další den (24 hodin) a dále pokutu ve výši 50 % denního nájemného; 2.12. Nájemce, který prokazatelně nekontaktuje půjčovnu se žádostí o prodloužení pronájmu vozidla a nevrátí vozidlo do 24 hodin po uplynutí doby nájmu a okamžiku předpokládaného vrácení dle Předávacího protokolu, zavazuje se zaplatit pronajímateli neuhrazené nájemné za prodlouženou dobu pronájmu vozidla a dále smluvní pokutu ve výši odpovídající kauci 5000.- Kč podle Smlouvy s tím, že případný nárok pronajímatele na náhradu škody přesahující tuto smluvní pokutu tím není dotčen; nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel na úhradu této smluvní pokuty použil prostředky této kauce; 2.13. Při vrácení vozidla na jiném místě, než je sjednáno v Předávacím protokolu, je nájemce povinen upozornit pronajímatele, nejméně 24 hodin předem, emailem nebo telefonicky (ustanovení bodu 2.3 b). V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% nájemného za 24 hodin včetně poplatku za vyzvednutí vozidla mimo sídlo půjčovny. 2.14. Vozidla jsou nekuřácká , při porušení tohoto zákazu pronajímatel má právo odebrat 1500Kč z kauce na vyčištění a vydezinfikování vozu; 2.15. Nájemce udávaný ve smlouvě je jediný povolený řidič vozidla, pokud bude vozidlo řídit jiný řidič, než je uveden ve smlouvě, bere veškerou zodpovědnost na sebe nájemce. Jedná se o porušení smlouvy a pronajímatel má právo k okamžitému odebrání vozidla a propadnutí kauce; 2.16. Při předčasném vrácení vozu, má pronajímatel právo vrátit nájemné v 50% výši za nedokončené dny; 2.17. Při překročení denního limitu najetých kilometrů (150 km/den), pronajímatel účtuje 2,8Kč za každý najetý kilometr nad limit (případně tuto částku odebre z kauce); 2.18. Při nutném zásahu pronajímatele kvůli chybě nájemce, má pronajímatel právo vyúčtovat nebo odebrat z kauce částku odpovídající vzdálenosti nutného zásahu. (např. vybití baterie z důvodu rozsvícených světel při opuštění vozidla).

3. DOBA NÁJMU A JEHO UKONČENÍ

3.1. Nájem vozidla podle této smlouvy končí okamžikem vrácení vozidla pronajímateli; 3.2. Až do okamžiku vrácení vozidla pronajímateli, je nájemce povinen platit pronajímateli nájemné; 3.3. Není-li sjednáno ve Smlouvě jinak, bude nájemci kauce vrácena bezprostředně po skončení nájmu a vrácení vozidla pronajímateli; 3.4. Porušuje-li nájemce při užívání vozidla hrubě ustanovení Smlouvy (zejm. bod 1.4, 1.5, 1.6 a 1.8), je pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a nájemci vozidlo odebrat. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo nájemce na zaplacení smluvních pokut, na náhradu škody ani na náhradu za užívání vozidla nájemcem (s tím, že nájemné za užívání vozidla do okamžiku odstoupení se nevrací). 3.4. Nevráti-li nájemce vozidlo, bez předchozího ohlášeni o prodloužení, do 24 hodin od uplynutí doby nájmu, má pronajímatel právo vozidlo odebrat a ponechat si kauci.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI NÁJEMCE

4.1. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) zpracovávat osobní údaje nájemce, které mu v souvislosti s poskytováním služeb nájmu dopravního prostředku budou poskytnuty. Nájemce bere na vědomí, že má vůči pronajímateli právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním jeho osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, či jinak zpracovány, nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů; 4.2. Nájemce bere na vědomí, že má právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, po níž zpracování jeho osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků, resp. plnění právních povinností vyplývajících z obecných právních předpisů; 4.3. Nájemce souhlasí se správou, zpracováním jako i uchováním svých osobních údajů po dobu 3 let od vrácení vozidla a to osobních dokladů, vč. podobenek; 4.4. Pronajímatel je současně oprávněn a nájemce mu k tomu dává výslovný souhlas předávat osobní údaje orgánům veřejné moci zejména Policii České republiky, Správním orgánům, jako i jednotlivým pojistitelům pokud bude požádán o patřičnou součinnost.

5. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NÁJEMCE

5.1. Nájemce se zavazuje při užívání pronajatého dopravního vozidla dodržovat veškeré právní předpisy související s provozem motorového vozidla, rovněž tak že se bude chovat takovým způsobem, aby nebyla porušována zejména pravidla silničního provozu; 5.2. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo tak, aby za dobu trvání této smlouvy, či během držby vozidla v souvislosti s touto smlouvou, neporušil žádné dopravní předpisy, tedy žádné zákonné či podzákonné povinnosti spojené s užíváním a provozem motorového vozidla; 5.3. Nájemce se výslovně zavazuje, že v mimořádném a odůvodněném případě, kdy řízení pronajatého dopravního prostředku svěří třetí osobě, zajistí, aby při užití pronajatého dopravního prostředku na pozemních komunikacích byla dodržována pravidla silničního provozu, jako i povinnosti řidiče stanovené zákonem č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích v rozhodném znění; 5.4. Pro případ, že nájemce tuto svou povinnost nedodrží, vzniká pronajímateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši až do 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení smluvní povinnosti. Nájemce dále bere na vědomí, že v případě správních trestů (výzvy k zaplacení určené částky, atpod.), kterými bude v souvislosti s porušením závazku nájemce za dobu užívání na základě uzavřené nájemní smlouvy za rozhodné období obtížen pronajímatel, coby provozovatel vozidla, budou tyto dodatečné náklady vyúčtovány k tíži nájemce; 5.5. Nájemce se tímto zavazuje zaplatit takto vyúčtované dodatečné náklady na účet pronajímatele tak, jak mu bude pronajímatelem vyúčtováno a to nejpozději do 5 pracovních dní.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1. Pokud není v obchodních podmínkách ani ve smlouvě o pronájmu dopravního prostředku ani v jiných dokumentech uzavřených mezi nájemcem a pronajímatelem uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti mezi smluvními stranami zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v rozhodném znění; 6.2. Nájemce podpisem potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil, rozumí jim a bude dodržovat povinnosti, tak jak je shora uvedeno.

On this place you can rent car for free.