Obchodní podmínky

1. ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT NÁJMU

1.1. Dojde-li k poškození vozidla v důsledku dopravní nehody zaviněné jiným účastníkem silničního provozu a je-li toto uvedeno v policejním protokolu, není nájemce povinen tuto škodu na vozidle pronajímateli nahrazovat. Dojde-li ke krádeži vozidla, poškození vozidla či poškození jeho celistvostí v důsledku dopravní nehody zaviněné nájemcem, případně v důsledku jiné události zaviněné nájemcem, je nájemce povinen uhradit tzv. spoluúčast pojišťovně ve výši 5.000,- Kč; pronajímatel je oprávněn na úhradu této spoluúčasti použít kauci složenou v den pronájmu vozidla, podle Smlouvy uzavřené daného dne mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „Smlouva“); 1.2. Dojde-li k poškození vozidla v důsledku dopravní nehody, ke krádeži vozidla, poškození vozidla či poškození jeho celistvosti, je nájemce povinen uvědomit o této skutečnosti, bez zbytečného odkladu, pronajímatele. Dále vyčkat, na místě příjezdu, na Policii ČR a předložit pronajímateli kopii příslušného protokolu, sepsaného Policií ČR, není-li dále uvedeno jinak. Nebude-li policejní protokol sepsán, nahradí nájemce náklady na opravu poškození vozidla či poškození jeho celistvosti v plné výši; nárok pronajímatele, na náhradu způsobené škody, není dotčen. Příslušnou pojistnou událost nahlásí pojišťovně vždy pronajímatel (nájemce není oprávněn tuto škodu nahlásit). V případě dopravní nehody je nájemce povinen vyplnit řádně formulář pro pojišťovnu (včetně údajů o škůdci a veškerých údajů potřebných pro pojišťovnu). V případě nehody je pronajímatel zároveň oprávněn zadržet kauci, dle uzavřené Smlouvy, a to až do provedení likvidace pojistné události. Nepřesahuje-li předpokládaná výše škody částku 100.000,- Kč a nevyplývá-li z platných a účinných právních předpisů (zejm. zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) opak, není nájemce povinen k dopravní nehodě volat Policii ČR, avšak to vše pouze za předpokladu, že viník nehody na místě sepíše prohlášení o tom, že dopravní nehodu zavinil a zároveň předloží veškeré potřebné doklady, včetně čísla pojištění a dále stvrdí všechny tyto skutečnosti příslušné pojišťovně; 1.3. V případě řízení vozidla ve stavu opilosti nebo pod vlivem narkotik odpovídá nájemce za poškození vozidla či poškození jeho celistvosti v plné výši. Nájemce rovněž odpovídá v plné výši za škodu způsobenou použitím paliva jiného než je označeno v předávacím protokole, který je součástí Smlouvy (dále jen „Předávací protokol“); 1.4. Nájemce není oprávněn řídit a užívat vozidlo v zemích, na které se nevztahuje mezinárodní pojistný list. V případě porušení této povinnosti, odpovídá nájemce za způsobenou škodu v plné výši; 1.5. Nájemce není bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele oprávněn užívat vozidlo mimo území České republiky; 1.6. Nájemce není oprávněn užívat vozidlo k přepravě osob ani nákladů za peněžní úhradu třetích osob nebo účastnit se s vozidlem sportovních soutěží a závodů. Dojde-li v důsledku porušení této povinnosti ke vzniku škody, odpovídá nájemce za tuto škodu v plné výši; 1.7. Nájemce se zavazuje předat zpět pronajímateli vozidlo čisté a vyčištěné, a to ve stejném stavu, ve kterém mu bylo předáno; v opačném případě je povinen uhradit pronajímateli náklady na vyčištění, resp. uvedení do původního stavu, nejméně však částku 1.500,- Kč; 1.8. Nájemce je povinen pečovat o vozidlo tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení či odcizení, a dále aby technický stav vozidla byl stále v souladu s platnými a účinnými právními přepisy. Přestane-li být vozidlo s ohledem na jeho technický stav způsobilé k provozu (v důsledku havárie, poškození, poruchy či jiných důvodů), je nájemce povinen pronajímatele okamžitě o této skutečnosti vyrozumět. V opačném případě odpovídá nájemce pronajímateli za škodu tím způsobenou;

2. PODMÍNKY NÁJMU A PRÁVA A POVINNOSTI

2.1. Vozidlo může být pronajato pouze osobám starším 18 let, které se prokáží platným průkazem totožnosti (občanský průkaz/cestovní pas) a řidičským průkazem opravňujícím k řízení dané kategorie vozidel; 2.2. Nájemné za užívání vozidla je stanoveno za jednotkovou dobu 24 hodin. Minimální doba nájmu činí 24 hodin. Počátkem doby nájmu je okamžik uzavření Smlouvy, koncem doby nájmu je okamžik předání vozidla pronajímateli. Vozidlo musí být vraceno do 9.00 v určený den, není-li v Předávacím protokolu uvedeno jinak; a) příplatek za předání vozidla v noční době od 18:00 do 8:00 činí 350,-Kč nebo 15 EURO (dle aktuálního kurzu) b) přistavení vozu na místo určení je zpoplatněno částkou 28,- Kč/km, počítáno od centra Prahy (Václavské náměstí); 2.3. Nájemné nezahrnuje výdaje spojené s provozem vozidla (např. výdaje za pohonné látky, parkování, mytí vozidla, tekutiny na ostřik oken, pokuty policii apod.). Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo v dobrém technickém stavu a se všemi součástmi, jakož i se zásobou pohonných látek v množstvím uvedeném v Předávacím protokolu; 2.4. O změně doby vrácení vozidla je nájemce povinen uvědomit pronajímatele písemně, emailem nebo SMS zprávou, nebo faxem, a to nejpozději 24 hodin před původně sjednanou dobou vrácení vozidla; 2.5. S vozidlem je nájemci předáno osvědčení o registraci vozidla, zelená karta – pojištění vozidla a 1ks klíčů od vozidla, nájemce je při předání vozidla seznámen s návodem k jeho obsluze. 2.6. Vozidlo je pojištěno pro případ poškození, havárie, odcizení vozidla nebo jeho části, vždy se spoluúčastí 5.000,- Kč; nájemce se proto zavazuje v těchto případech uhradit tuto částku pronajímateli (když tato není kryta pojištěním). V případě havárie zaviněné nájemcem, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci náklady na odtah vozidla; nájemce není sám bez předchozího souhlasu pronajímatele oprávněn zajišťovat odtah vozidla. 2.7. Pojištění vozidla nezahrnuje pojištění osob ani pojištění zavazadel. 2.8. V případě poškození vozidla včetně interiéru (nejde-li o případy podle bodu 1.1 těchto smluvních podmínek) je pronajímatel oprávněn uspokojit svůj nárok na náhradu škody z poskytnuté kauce podle Smlouvy. 2.9. Smluvní strany se dohodly, že nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč(odebrání kauce) za každý jednotlivý dále uvedený případ: a) nevrácení technického průkazu, klíčů od vozidla a poškození nebo ztráta registrační značky b) odcizení jakéhokoliv dílu na vozidle (např. autorádio, poklice kol, anténa vozu, stěrače aj.), c) poškození kol vozidla (proražení pneumatik, deformace ráfků, a to s výjimkou defektu pneumatik) d.) poškození oken vozidla Případný nárok pronajímatele na škodu přesahující smluvní pokutu tím není dotčen. 2.10. Vrátí-li nájemce bez ohlášení vozidlo o více než 1,5 hodiny později oproti předpokládanému termínu uvedenému v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit nájemné za další den (24 hodin) a dále příplatek ve výši + 50 % nájemného. 2.11. Nevrátí-li nájemce vozidlo do 24 hodin po uplynutí doby nájmu a okamžiku předpokládaného vrácení dle Předávacího protokolu, zavazuje se zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50 % nájemného za 24 hodin a dále smluvní pokutu ve výši odpovídající kauci podle Smlouvy s tím, že případný nárok pronajímatele na náhradu škody přesahující tuto smluvní pokutu tím není dotčen; nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel na úhradu této smluvní pokuty použil prostředky této kauce. 2.12. Při vrácení vozidla na jiném místě, než je sjednáno v Předávacím protokolu, je nájemce povinen upozornit pronajímatele, nejméně 24 hodin předem, emailem nebo telefonicky (ustanovení bodu 2.3 b) se použije obdobně). V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% nájemného za 24 hodin; 2.13. Vozidla jsou nekuřácká , při porušení tohoto zákazu pronajímatel má právo odebrat 1500Kč z kauce na vyčištění a vydezinfikování vozu. 2.14. Nájemce udávaný ve smlouvě je jediný povolený řidič vozidla, pokud bude vozidlo řídit jiný řidič, než je uveden ve smlouvě, bere veškerou zodpovědnost na sebe nájemce. Jedná se o hrubé porušení smlouvy a pronajímatel má právo k okamžitému odebrání vozidla a propadnutí kauce. 2.15.Při předčasném vrácení vozu, má pronajímatel právo vrátit nájemné v 50% výši za nedokončené dny. 2.16.Při překročení denního limitu najetých kilometrů (150 km/den), má pronajímatel právo účtovat 2,8Kč za každý najetý kilometr nad limit a nebo tuto částku odebrat z kauce. 2.17.Při nutném zásahu pronajímatele kvůli chybě nájemce, má pronajímatel právo vyúčtovat nebo odebrat z kauce částku odpovídající vzdálenosti nutného zásahu. (např. Vybití baterie z důvodu rozsvícených světel při opuštění vozidla) 2.18.Nevráti-li nájemce vozidlo, bez předchozího ohlášeni o prodloužení, do 24 hodin od uplynutí doby nájmu, má pronajímatel právo vozidlo odebrat a ponechat si kauci. 2.19 Vrátí-li nájemce vozidlo o státním svátku či o víkendu má pronajímatel právo účtovat 300Kč za vrácení mimo pracovní dobu

3. DOBA NÁJMU A JEHO UKONČENÍ

3.1 Nájem vozidla podle této smlouvy končí okamžikem vrácení vozidla pronajímateli; 3.2 Až do okamžiku vrácení vozidla pronajímateli, je nájemce povinen platit pronajímateli nájemné; 3.3 Není-li sjednáno ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních podmínkách jinak, bude nájemci kauce vrácena bezprostředně po skončení nájmu a vrácení vozidla pronajímateli; 3.4. Porušuje-li nájemce při užívání vozidla hrubě ustanovení Smlouvy nebo tyto Smluvní podmínky (zejm. bod 1.4, 1.5, 1.6 a 1.8 těchto Smluvních podmínek), je pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a nájemci vozidlo odebrat. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo nájemce na zaplacení smluvních pokut, na náhradu škody ani na náhradu za užívání vozidla nájemcem (s tím, že nájemné za užívání vozidla do okamžiku odstoupení se nevrací)

Zde vám auto rádi zdarma zapůjčíme